Đề nghị giải thể hoạt động của trường Trung học cơ sở