Quy trình cấp Giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh

Quy trình cấp Giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh

 

1.          MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh
 
2.          PHẠM VI
- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân xin Cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh
- Cán bộ công chức thuộc UBND huyện Thái Thụy.
 
3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
-         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 
4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
-         VP:                Văn phòng
-         UBND:         Ủy ban nhân dân
-         TTHC:          Thủ tục hành chính
-         GCN:            Giấy chứng nhận
 
5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
 
Không
5.2
Thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao
 
- Đơn đề nghị chuyển trường của trường học sinh đang học.
- Giấy khai sinh, học bạ, các hồ sơ có liên quan đến quá trình học tập của học sinh.
x
 
 
5.3
Số lượng hồ sơ
 
01 bộ
5.4
Thời gian xử lý
 
03 ngày làm việc
5.5
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Thái Thụy
5.6
Lệ phí
 
Không
5.7
Quy trình xử lý công việc
TT
Trình tự
Trách nhiệm
Thời gian
Biểu mẫu/Kết quả
B1
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
Tổ chức, cá nhân
Giờ hành chính
 
B2
Tiếp nhận đơn và ghi giấy biên nhận, giấy hẹn
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Giờ hành chính
BM 01.QT01/TTHC – Giấy biên nhận
B3
Thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét
+ Hồ sơ không hợp lệ báo lại cho tổ chức, cá nhân, có công văn trả lời (nếu cần).
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
xx ngày
 
B4
Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét.
+ Nếu đồng ý ký văn bản
+ Nếu không đồng ý trả hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân
Lãnh đạo Phòng chuyên môn
 
 
B5
Đóng dấu và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tới xin giải quyết TTHC
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Giờ hành chính
BM 03.QT01/TTHC - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
5.8
Cơ sở pháp lý
 
- Quyết định Số 33/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 20 tháng 6  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.     
- Công văn  số 502 của Sở GD-ĐT ngày 18/5/2007.
 
6.          BIỂU MẪU
               (download mục biểu mẫu)
7.          HỒ SƠ  LƯU
            Hồ sơ Thủ tục được lưu gồm các thành phần sau:
 
TT
Hồ sơ lưu
1.       
Hồ sơ theo quy định mục 5.2
2.       
Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
3.       
Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 2 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.